نام کد محصول
 روغن دنده  CEPLATTYN SF RN 10
روغن دنده  CEPLATTYN SF 30
 روغن دنده  CEPLATTYN SF
 روغن دنده  CEPLATTYN SF P
 روغن دنده  RENOLIN MORGEAR SERIES
 روغن دنده  PLANTOGEAR S SERIES
روغن دنده RENOLIN PG SERIES
روغن دنده RENOLIN UNISYN CLP SERIES
 روغن دنده  RENOLIN CLPF SUPER SERIES
 روغن دنده  RENOLIN AWD SERIES
 روغن دنده RENOLIN CLP PLUS SERIES
 روغن دنده  RENOLIN CLP SERIES
 روغن هیدرولیک  RENOLIN FST ۱۰۱
 روغن هیدرولیک  RENOLIN ANTI STICK SLIP
 روغن هیدرولیک  RENOLIN PG ۳۲/۴۶
  روغن هیدرولیک  RENOLIT LIFT SERIES
  روغن هیدرولیک  RENOLIN MWB SERIES
  روغن هیدرولیک  RENOLIN ZAF-DT SERIES
 روغن هیدرولیک RENOLIN ZAF-MC SERIES
  روغن هیدرولیک RENOLIN ZAF-D SERIES
  روغن هیدرولیک  RENOLIN ZAF-B SERIES
  روغن هیدرولیک  RENOLIN MR MC SERIES
 روغن هیدرولیک RENOLIN MR SERIES
 روغن هیدرولیک  RENOLIN D SERIES
 روغن هیدرولیک  RENOLIN B SERIES
 روغن هیدرولیک  RENOLIN A SERIES
 روغن انتقال حرارت  RENOLIN THERM SERIES
 روغن موتور بنزینی  TITAN CARAT MC SAE ۱۰W-۴۰
  روغن موتور بنزینی TITAN Supersyn SAE ۵W-۴۰
  روغن موتور بنزینی  TITAN Supersyn SAE ۵W-۳۰
  روغن موتور بنزینی  TITAN Supersyn SL SAE ۰W-۳۰
  روغن موتور بنزینی TITAN GT۱ SAE ۱۰W-۴۰
  روغن موتور بنزینی  TITAN GT۱ Longlife III SAE ۵W-۳۰
  روغن موتور بنزینی TITAN GT۱ SAE ۵W-۳۰
  روغن موتور بنزینی  TITAN GT۱ SAE ۰W-۲۰
  گریس صنعتی  CEPLATTYN KG ۱۰ HMF-۲۵۰۰
   گریس صنعتی CEPLATTYN KG ۱۰ HMF-۱۰۰۰
  گریس صنعتی  CEPLATTYN KG ۱۰ HMF
   گریس صنعتی CEPLATTYN RN
   گریس صنعتی CEPLATTYN ۳۰۰
   گریس صنعتی DUOTAC ZGO-۰۷
   گریس صنعتی RENOLIT SI HVS
   گریس صنعتی  DUOTAC ZAHNRADSPRAY
  گریس صنعتی  RENOLIT SI ۷۰۰ SERIES
 روغن ضد زنگ , ضد خوردگی  ANTICORIT RP ۴۱۰۷ SERIES
 روغن ضد زنگ , ضد خوردگی  ANTICORIT ۵۰۱۲ S
  روغن ضد زنگ , ضد خوردگی  ANTICORIT ۱, ۳, ۵ F
  روغن ضد زنگ , ضد خوردگی  RP ۳۰NT
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCUT FE
 سیال فلزکاری , روغن برش  FEL-S
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCUT HO
  سیال فلزکاری , روغن برش  1520
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCUT HON
  سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCUT ۳۰۰۰, ۲۰۰
 سیال فلزکاری , روغن برش ECOCOOL GS ۲۰۰۰
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCUT ۵۰۰ SERIES
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCOOL ۴۷۰۱
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCOOL ۳۸۰۹ SG
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCOOL ۳۰۱۵ GS ۲
 سیال فلزکاری , روغن برش ECOCOOL ۳۱۱۰
 سیال فلزکاری , روغن برش  ECOCOOL S-HL
روغن کمپرسور سرمایشی RENISO C SERIES
روغن کمپرسور سرمایشی RENISO PAG ۴۶/۱۰۰
روغن کمپرسور سرمایشی  RENISO PG ۶۸ / GL ۶۸
روغن کمپرسور سرمایشی RENISO SYNTH ۶۸
 روغن کمپرسور سرمایشی  RENISO TRITON SE
 روغن سیلندر بخار RENOLIN ETERNA SERIES
 روغن سیلندر بخار TURBINE OILS
 روغن سیلندر بخار  RENOLIN CH SERIES
 روغن زنجیر  CEPLATTYN HT