نام کد محصول
 روغن های موتوری دیزلی روغن موتور پارس دیزل
 روغن های موتوری دیزلی  روغن موتور پارس لنج
 روغن های موتوری دیزلی  روغن موتور پارس هیرمند
 روغن های موتوری دیزلی  روغن موتور پارس هامون
 روغن های موتوری دیزلی روغن موتور پارس پاسارگاد
روغن های موتوری دیزلی  روغن موتور پارس خلیج
روغن های موتوری بنزینی روغن موتور پارس پایا
روغن های موتوری بنزینی روغن موتور پارس ارس
روغن های موتوری بنزینی  روغن موتور پارس سوپرجم
روغن های موتوری بنزینی  روغن موتور پارس تیزرو
روغن های موتوری بنزینی  روغن موتور پارس سوپرکیان
روغن های موتوری بنزینی روغن موتور پارس دوزمانه
روغن های موتوری دریائی  روغن موتور پارس دریا
 روغن های موتوری دریائی روغن موتور SHELL ALEXIA
 روغن های موتوری دریائی  روغن موتور SHELL ARGINA T
گریس  گریس پارس ماهان
 گریس گریس پارس کلسیم کمپلکس
 ضدیخ - ضدجوش  ضدیخ - ضدجوش سهند
ضدیخ - ضدجوش  ضدیخ - ضدجوش سهند ویژه