نام کد محصول
روغن دنده صنعتی Castrol Alphasyn PG
 روغن دنده صنعتی  Castrol OptiGear Synthetic X
 روغن دنده صنعتی  Castrol Alphasyn EP
 روغن دنده صنعتی  Castrol Alphasyn T
  روغن دنده صنعتی  Castrol Tribol 1100
روغن کمپرسور  Castrol AirCol SN Range
روغن کمپرسور  Castrol AirCol SR Range
روغن کمپرسور  Castrol AirCol PD Range
 محصولات کاسترول GTX Castrol GTX
 محصولات کاسترول GTX  Castrol Spheerol EPL
 محصولات کاسترول GTX  Castrol GTX High Mileage
 روغن زنجیر  Castrol Tribol
 روغن زنجیر  Castrol Viscogen KLK
 روغن زنجیر  Castrol Viscogen KL
 روغن هیدرولیک  Castrol CareLube HES
 روغن هیدرولیک  Castrol Hyspin ZZ
 روغن هیدرولیک  Castrol Hyspin AWH-M
  روغن هیدرولیک  Castrol AWS
گریس  Castrol Molub-Alloy
 گریس  Castrol Optipit