نام کد محصول
  روغن دنده صنعتی MobilGear SHC XMP Series
 روغن دنده صنعتی  MobilGear XMP Series
 روغن دنده صنعتی  MobilGear SHC Series
  روغن دنده صنعتی  Mobil Glygoyle Series
 روغن های کمپرسور Mobil Glygoyle Series
 روغن های کمپرسور  Mobil Rarus SHC Series
 روغن های کمپرسور  Mobil Rarus 800 Series
 روغن دنده صنعتی MobilGear 600 XP Series
 روغن دنده صنعتی Mobil Glygoyle Series
 روغن دنده صنعتی Mobil SHC 600 Series
گریس ها  Mobilith SHC Series
  روغن دنده صنعتی  Mobil Glygoyle Grease
 روغن دنده صنعتی  Mobilith SHC PM Series
 روغن دنده صنعتی  Mobil SHC Grease EAL
روغن ضد زنگ/ضد خوردگی  MobilArma MT
روغن ضد زنگ/ضد خوردگی MobilArma
 روغن موتور خودروهای دیزلی Mobil Delvac
 روغن موتورهای گازی  Mobil Pegasus
 روغن موتورهای گازی  Mobil SHC PegasusMobil SHC Pegasus
 روغن موتورهای گازی  Mobil Pegasus 600 Series