نام کد محصول
 روغن های چند منظوره  Total Disola M 4015
 روغن های چند منظوره  Total Disola M 4012
 روغن گردشی  Total Cirkan ZS
 روغن گردشی  Total Cirkan RO
روغن هیدرولیک  Total Equivis ZS
روغن هیدرولیک Total Azolla AF
 روغن هیدرولیک Total Azolla ZS
روغن دنده صنعتی Total Carter ENS/EP700
روغن دنده صنعتی  Total Carter ENS 400
 روغن دنده صنعتی  Total Carter SX
 روغن دنده صنعتی  Total Carter SH
روغن انتقال حرارت Total Seriola 1510
روغن انتقال حرارت Total Seriola ETA
روغن انتقال حرارت  Total Seriola DTH
 روغن های موتور ماشین آلات سنگین  Total StarMax FE
 روغن های موتور ماشین آلات سنگین  Total Star Trans
گریس Total Multies EP2
گریس  Total Multis Complex HV2 Moly
گریس  Total Multis MS2
 خنک کننده ها  Total Glacelf Supra