نام کد محصول
 روغن هیدرولیک Shell Hydra
روغن هیدرولیک Shell Tellus Oil
روغن هیدرولیک  Shell Skydrol LD
روغن هیدرولیک  Shell Tellus TD
روغن هیدرولیک  Shell Irus Fluid C
 روغن دنده صنعتی  Shell Omala Oil
 روغن دنده صنعتی Shell Omala Oil F
 روغن دنده صنعتی  Shell Tivela Compound A
 روغن کمپرسور هوا Shell Comptella S
 روغن کمپرسور هوا Shell Comptella
 روغن کمپرسور هوا  Shell Corena D 68
روغن کمپرسور گاز  Shell Madrela T
روغن کمپرسور گاز  Shell Madrela G
روغن کمپرسور گاز  SShell Madrela E
 ضد یخ  Shel Ensis Fluid G
ضد یخ  Shell Calibration Fluid S 9365
ضد یخ Shell Ensis Engine Oil
گریس  Shell Alvania Grease HDX
گریس  Shell Alvania Grease SDX