نام کد محصول
روغن های موتوری بنزینی Ronia
روغن های موتوری بنزینی Royal plus
 روغن های موتوری بنزینی  TETRA
 روغن های موتوری بنزینی  RACING
  روغن های موتوری بنزینی  206
  روغن های موتوری بنزینی   16000
  روغن های موتوری بنزینی  12000
  روغن های موتوری بنزینی  SABA
  روغن های موتوری بنزینی  SABA
  روغن های موتوری بنزینی  6000
  روغن های موتوری بنزینی  3000
  روغن های موتوری بنزینی الوند
  روغن های موتوری بنزینی مدیسا
روغن های موتور سیکلت  M-150
  روغن های موتور سیکلت  M-100
روغن موتور گازسوز CNG-BUS
 روغن موتور گازسوز G.I.C.X.LA
روغن موتور دیزلی  POWER
  روغن موتور دیزلی  TOP Enging
  روغن موتور دیزلی  D-40000 PLUS
 روغن موتور دیزلی  D-17000PLUS
 روغن موتور دیزلی  D-9000PLUS
  روغن موتور دیزلی وستا
  روغن موتور دیزلی سوما
روغن موتور دیزلی D-7000
 روغن موتور دیزلی VD-5000
 روغن موتور دیزلی D-9000
روغن دنده دستی خودرو  EMD
  روغن دنده دستی خودرو XP
  روغن دنده دستی خودرو  XP PLUS
 روغن دنده دستی خودرو  EP PLUS
روغن دنده اتوماتیک خودرو AW PLUS
  روغن دنده اتوماتیک خودرو ATF-II
  روغن دنده اتوماتیک خودرو ATF-II PLUS
روغن صنعتی هیدورلیک ATF-III
 روغن صنعتی هیدورلیک HZ
  روغن صنعتی هیدورلیک HV
 روغن صنعتی هیدورلیک  HPM
  روغن صنعتی هیدورلیک  H
 روغن صنعتی هیدورلیک 10
روغن صنعتی گردشی CX
  روغن صنعتی گردشی  C
  روغن صنعتی گردشی CM
 روغن صنعتی توربین HBX PLUS
  روغن صنعتی توربین HBX II
  روغن صنعتی توربین HBX
   روغن صنعتی توربین HBS II
  روغن صنعتی توربین HBS
  روغن صنعتی توربین HB
روغن کمپرسور  VDL-X
 روغن کمپرسور VDL
  روغن کمپرسور  VB
 روغن کمپرسور LPT
 روغن کمپرسور  LPT G
 روغن دنده صنعتی IG.S
 روغن دنده صنعتی  IG
 روغن دنده صنعتی IG.F
 روغن عملیات نورد  P
 روغن عملیات نورد MC
 ترانسفورماتور  ترانس D
 ترانسفورماتور  ترانس DN
 ترانسفورماتور ترانس C
 روغن فرایند TRAE
روغن فرایند TDAE
 روغن فرایند RAE
 روغن فرایند MES
روغن فرایند DAE
انتقال حرارت HT
عملیات حرارت CQ
ماشین آلات UTTO
  ماشین آلات STOU
 فلزکاری MF
  فلزکاری CT-F1
ماشین ابزار MST
 شستشو FL
نساجی دوک
 سایر روغن های صنعتی کمک فنر
 سایر روغن های صنعتی قطره
گریس لیما
گریس لیما EP
گریس CAMA
 ضدیخ-ضد جوش AVAN
ضدیخ-ضد جوش AF-G
 ضدیخ-ضد جوش HYPER
 ضدیخ-ضد جوش HYPER
 ضدیخ-ضد جوش HYPER
ضدیخ-ضد جوش HYPER
ضدیخ-ضد جوش HYPER
 محصولات جانبی SN
 محصولات جانبی SW
 محصولات جانبی PM
 محصولات جانبی RPO
 محصولات جانبی TR